Skip to main content

Posts

Showing posts with the label children

કાર્તિકેય

કાર્તિકેયના જન્મની વાત

તારક નામ ના અસૂરે દાનવે દેવોને હરાવ્યા હતા. તેને મારવા માટે દેવોએ શું-કરવું તે વિચાર્યું તેને તારક ને મળેલા વરદાન મુજબ તેને ફક્ત નાનું બાળક દ્વારા બનેલું અને માર્ગદર્શિત લશ્કર જ મારી શકે એમ હોવાથી તેઓએ બ્રમ્હાનો સંપર્ક કર્યો. બ્રમ્હાના કહેવા મુજબ ફક્ત શિવ-પુરુષ દ્વારા ફક્ત એકલાથી પેદા થયેલ બાળક – ફક્ત ભગવાન શંકર જ આપી શકે ભગવાન શંકર ને મોહિત કરવા “કામ” ને મોકલ્યો પરંતુ શિવ તેને “ત્રીજી આંખ” ખોલી ને ભશ્મ બનાવી દીધો. ત્યારે તેમણે શક્તિ પાર્વતિ ને આજીજી કરી. પરંતુ આ ભગવાન શિવને પાર્વતિ મનાવી શક્તિ નથી. પરંતુ પછીથી દેવો અને પાર્વતિ ની વિનંતી ગ્રાહ્ય રાખી શિવ છ ચમકારા જેવા અગ્નિ રૂપે બીજ એટલે કે વીર્ય આપે છે તેથી કાર્તિકેય ને સ્કંધ (વીર્ય દ્વારા જીવીત) પણ કહે છે.

આવા શક્તિશાળી અને ઉષ્ણ બીજને અગ્નિને દેવો આપે છે. અગ્નિ બીજને ગરમ હોવાથી સાચવી શક્તિ નથી, ત્યારે પવનને આપે છે. જે વાયુ- પવન ગંગામાં પધરાવે છે ત્યાં પાણી ઉકાળવા માંડે છે અને બારું ના જંગલમાં આ વીર્યમાથી આગ લગતાં,બચેલા અંગારામાથી છ બાળકો ઉદભવે છે. માં માટે રડતાં તડપતા છ બાળકો માંથી છ માથાવાળું એક બા…

On Father’s Day

Parents are important. Because we take birth because of them. They get married (usually)and decide to become parents. They stop anti-pregnancy drugs-contraceptives, they start loving(!) each other and have a physical relationship or sometimes even tolerate the torture of IVF and end result is the birth of a child - YOU! So, in a time of very late marriages, delayed parenthood and zero-to-one child, to take birth is no accident. Point being, the parents are important and the children should be grateful to them.

Financial Planning For Youth

When you are young and earning reasonably more, spending becomes an inescapable habit. There is no brake that can stop your consumerism from growing bigger when you have a credit card! Well, ‘financial discipline’ is the first condition for happy living and enjoying a tension-free, stress-free life. I thought I must show the ideal way with a few handy tips.


Rare Story Of A Charity School For Tribal Girls

This is a rare story of how a person from Valsad (Gujarat) turned into someone serving Aadivasi (tribal) girls far away from his home in the interiors of the Dharampur forests.

Naresh Ramanandi, my friend Sanjay Mahant’s brother-in-law, is a dedicated follower of Shri Rang Avadhoot Bapji of Nareshwar. Bapji once told I shall take rebirth as an Adivasi. So in search of Shri Avadhoot Bapji, Nareshji opted to reach this area and thought of some service activity.


When A Daughter Gets Married... Against Parents' Will...

Generally, the wedding of a daughter is event parents plan from the day of her birth. They start saving money and dream about the son-in-law to be. But all these have one condition tagged – “Consent of Parents”. Or say a final decision has to be with and as per the will of the parents. When this does not happen and daughter decides to marry at her own will – against the consent of parents, they get shocked emotionally to its deepest level and this is the subject of my discussion.

Before Shirdi, Shivarimal and After Saputara, Shivarimal - Story of a School for Blind Children

We visit Saputara (the only hill station in Gujarat) round the year for pleasure trips. Similarly, the devotees of Sai Baba visit Shirdi frequently. For a change and possibly a better experience, I’d like to suggest you visit Shivarimal (a Free Residential School for Visually Impaired (Blind) and Physically Challenged Children), about 20 km from Saputara and 93 km away from Bilimora on Bilimora-Saputara road. Let me tell you my reasons for details.

My close friend Piyushbhai Dharaiya formed a charitable trust in the name of his wife Late Jyotsanaben and decided to donate the interest away, every year. I suggested him to visit Shivarimal School for Blind Children and experience the emotions of blind students. We finally visited this place on Sunday, February 16th, 2014 and the result is this introductory article.

Become an iMature Student – A Book On Internet

Computer users having internet connection are most of the time restricted to the Social Media like "Facebook" or just reading E-mails received. Here is a book for them to teach all the details on the subject. Author Raghu Pandey (an Expert on Internet)  has spent more than 18 months in preparing this book to make us understand the subject in the most simple and easy way. This is a book for all!

Pledge On Dasserra '13

Take a pledge this Dasserra:

Decide the dates for meeting parents staying awayIf by chance your parents are staying away from you, fix minimum two to three of these days every year for meeting the parents:

Your own birthdayYour wedding anniversaryNew year day morningHoliRaksha-bandhanMakar SankrantiIndependence/Republic Day orAny date suitable to you every year

Marriage Workshop

Workshop by parents of a son and/or daughter on marriage is a must.

Parents should enlist and explain in details the Do's and Dont's for success of married life.

Just having good look, good qualification and good earning does not make a marriage successful. These things can only work as a base for agreeing to marry.

Inter-personnel manners, care for each-other and maintaining dignity of relations makes the most important issues.

Or failure is certain!!!


Modern Parents And Supra Modern Children

Parents of today have become parents at a high cost of fertilization by IVF and what not. They cannot dream of a second child and so the only one (single) child, though not advisable, is the most precious child.

Now, all their expectations, ambitions, failures and frustrations are to be dreamt of on the said child. Because they cannot give enough time for the upbringing - so-called available time is spared for them as a quality time, because of a sense of guilt they have.


Breaking The Chain Of Relations

Break verb.
InterruptTo stop doing something for a whileDestroyEnd of relationChainnoun.
Connection by links or ringsSeries of connected things e.g. hotels, shopsContinuous connection due to attachmentsRelationnoun.
Way in which one person is connected/associated with anotherContacts or link between people, groups or countriesAttachment between two because of birth, marriage or contact

Balancing Relations

Balancing two sides of relations:
A son/daughter: Parents and offspringsA married woman: Parents and parents-in-lawsA married son: Wife and parents When you are any of the above, you are an in-between person. You have to be tricky, cautious and careful person in handling either side maintaining your own views or you will be in trouble. You need not be judging any, but you have to be neutral and caring both.

Parents And Children On Facebook

Parents and Children on Facebook:

If all the concerned are transparent and so open to have any dialogue, if each can talk freely without fear or hesitation, 'friendship on Facebook' is not a problem.

Well, all have to be frank and open is a pre-condition or better be away from here, as otherwise also they are!


Misguiding Parents Alert

BE ALERT!

When either of your parents comment, criticise or say something about your spouse/life-partner in absence of the concerned partner, be alert. They may be wrong or say prejudiced. So be alert, prudent and cautious before discussing this or taking any action against the concerned person.

For Parents of A Married Son

Be cautious in critising the in-laws of your son; he may not like it even if you are right.

Avoid being critic with bad taste, you will be the loser.

Your son is married and he is neutral to both the sides, non-biased for any.

Family Planning

It is the THE RIGHT of a married couple to decide when to be parents and how many times. Parents and parents-in-law must not dictate or suggest about what they wish.

In my opinion, ideal is the first child soon after the wedding, second at the earliest convenient time. Late parenthood is complicated and difficult once in a while. Single child is sometimes a problem child.


Sunday Diary - Jan 10, 2010

If a husband competes with his wife, it is quite possible, he’d win. But if a father competes a mother in reference to love, emotions, feelings of her to her offsprings, it is impossible to win.