Skip to main content

Posts

Showing posts with the label biography

સિનિયર સિટીઝન્સ માટે નિબંધ સ્પર્ધા

સિનિયર સિટીઝન્સ માટે નિબંધ સ્પર્ધા 
વિષય: મારી આત્મકથા


60થી વધારે ઉંમરના કોઈ પણ વ્યક્તિ ભાગ લઈ શકશે.લીટીવાળા ચાર (04) ફૂલસ્કેપ કાગળમાં (બાળપણ - અભ્યાસ - વ્યવસાય - સમાજજીવન - પોતાના અનુભવો અને સલાહના મુદ્દા પર) પોતાની આત્મકથા ગુજરાતીમાં લખવી.પોતાનું નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબર જણાવવા.સ્પર્ધા નિઃશુલ્ક (મફત) છે. યોગ્ય નિર્ણાયકો દ્વારા તપાસી ત્રણ (03) ઈનામો સિનિયર સિટીઝન્સ ક્લબ, બીલીમોરાની મે/જૂનની સભામાં આમંત્રી અપાશે. સમય મર્યાદા: તા. 30-05-2020 પહેલા રૂબરૂ કે કુરિયર દ્વારા ડો. ભરત એમ. દેસાઈ, દેસાઈ આંખની હોસ્પિટલ, ફીડર રોડ, બીલીમોરા સરનામે મોકલવું. સંપર્ક મોબાઈલ નંબર: 99240 63045

Why Do I Write?

When I started writing on my blog, I used to ask myself if I should write at all. If yes, why? I would like to share my views on this topic with you.

I write for myself. This may sound egoistic, but it is self-explanatory as well. Because I want freedom from my thought cycle, I get mental catharsis by just writing out whatever it is. While having some serious events with myself, say the death of my mother first and then father, writing down makes a record of my emotions at a given time which I’m never going to repeat.

Death, at 60

Continued from the series I, at 60; Relations, at 60; Money, at 60 and Medical Practice, at 60


Am I ready to die? The answer is yes and no. If given choice, I don’t want to die before my father. If so is allowed, I want to be with him serving till his last breath and yes, then I am ready.

Actually, I had sorted out my wishes during my terminal illness where I am unconscious regarding 1. Organ donation, body donation and eye donation, 2. Treatment schedule especially telling when they should be stopped, 3. Protocols to be followed at the time of death and 4. Formalities not to be observed after my death and enlisted them. But then I suddenly realized the futileness of such exercise and accordingly, I have omitted all as a mark of respect to my concerned ones.

Medical Practice, at 60

I was one of the brightest of students during my academic career. I respected my teachers and I was their favourite student. I have studied up to 28 years of age to pass M.S. in Ophthalmology and practised for 32 years. I know practising in a small village-like town does bring more practice and less money. I was the only eye specialist available serving needy poor of the area for more than two decades
.

I have worked as honorary visiting eye-surgeon at Eye camps organized at Adivasi (tribal) and poor areas of Vansda, Ahwa, Dharampur for a long time - at Gram Seva Trust, Kharel and Bodhi Gaya (Bihar) eye-camps for more than five years. I am working at Rotary Eye Hospital, Chikhali till today in addition to my private practice.

Money, at 60

Continued from I, at 60 and Relationship, at 60

If a person is ready to live a simple life in old age with minimum needs, any savings one has done is enough. Generally, all at 60 and beyond feel whatever one has earned is very little – one has missed the chance to earn. When I graduated my MBBS in 1974, all were leaving for the US. I opted for serving my motherland India and my parents; today I have no regrets for the decision. If serving the poor with full dedication is considered to balance, I have earned it at maximum. If poor appreciation is an issue, I suggest to bother about Karmic Theory of results and remain aloof.


Relationship, at 60.

Continued from I, at 60

Before starting this story, I must admit, I have been accompanied by a brother before birth till today - a pair of twins. We are hardly comparable in any way or let me say, we are totally different in nature, look and attitude - we are always available to each other.

I had parents to guide me till 60, of whom I lost my mother a month back. My father is always available with his viewpoint to guide me in need on any issue with clarity of thought and without forcing to follow the same. I understand it as a great luxury many do not have.

At 60 And After

At 60 and after...
Even the not-so-young people around start addressing you as Uncle/Auntie.You start receiving less greeting cards on new year, birthday, wedding anniversary.You start earning less in case of professionals and start getting pensions if retired from such a job.One starts counting balances and investments that can give returns.Diseases of old-age like blood pressure, diabetes, arthritis, amnesia start showing their power. Certain serious illnesses like cancer, paralysis and heart problems start troubling.You start receiving concessions in railway ticket, state transport fare and air tickets.Younger people may start offering a seat at public places out of respect or pity. You may be allowed to go ahead in 'Q's and if needed they may support you.You start feeling a new phase of life has begun, where you have to start compromising and adjusting in place of ruling and dominating as in the past.Senior citizen clubs and old-age homes start waiting for your welcome.Eve…