Skip to main content

Posts

Showing posts with the label review

મોરારજી દેસાઈ

ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી. મોરારજી દેસાઈ આપણી વચ્ચે જીવ્યા અને મર્યા. તેમને માટે આપણને સૌને ગર્વ છે. કારણ તેઓ ગુજરાતી હતા. આપણી જેમ અનાવિલ હતા અને ગરીબ પરિવારના સભ્ય હતા. તો પણ ભારતના રાજકિય સર્વોચ્ચ પદ વડાપ્રધાન પદે સ્વબળે પહોચ્યા હતા. તેઓ આપણા હતા આપણી સાથે હતા જીવ્યા હતા. આપણે તેમને સરળતાથી મળીને વાતચીત કરી શકતા હતા. છતાં તેમનો પરિચય મને કહેવા દો.

મોરારજી દેસાઈનો સ્વભાવ

સાચો પરિચય ખૂબ ઓછા લોકોને હતો. આથી તેમના વિષે ઘણી ગેરસમજો પ્રવર્તતી હતી. તેમના વિષે પૂર્વગ્રહથી લખાતી માહિતીઓ દ્વારા આપણે તેમને ઓળખતા થયા હતા. ત્યારે તેમનો સ્વભાવ જીદ્દી, તુંડમિજાજી, અભિમાની કે ખૂબ જ કડક હોવાની ખોટી માન્યતા હતી. તે દૂર કરવાનો અને સાચી રીતે તેમને ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન અહી મેં કર્યો છે. મોરારજી દેસાઈના સ્વભાવનો પરિચય કરાવવા અને તેમને થતો અન્યાય નિવારવા હું તેમની આત્મકથામાંથી દેખાતા અને ઉદભવતા તેમના સ્વભાવની વાત કરીશ. ચાલો, પહેલા ટૂંકો પરિચય જાણીએ.

ટૂંકો જીવન પરિચય
૨૯.૦૨.૧૮૯૬ વલસાડ જીલ્લાના ભદેલી ગામે મોસાળમાં જન્મપ્રાથમિક શિક્ષણ : ભદેલી અને સાવરકુંડલામાધ્યમિક શિક્ષણ : શેઠ આર.જે.જે.હાઈ સ્કૂલ અને બાઈ આવ…

દોસ્તાર - સુખનું સરનામું

દોસ્તાર - સુખનું સરનામુંલેખક: જય વશી  પુસ્તક પરિચય - પ્રતિભાવ અને વિવેચન (ડૉ. ભરત દેસાઈ)
પુસ્તક પરિચય (Book Review) લખતી વખતે લખનારે પોતાનો પરિચય કે પરાકમોની વાત નથી કરવાની. ઉપરાંત લેખકના પુસ્તક દ્વારા જે વિચારો પોતે માણ્યા છે તેની વાત જ ટૂંકમાં કહેવાની હોય છે. પુસ્તક વાંચ્યું હોવું ફરજિયાત છે!? પુસ્તક વાંચવાની આતુરતા-ઉત્કઠા જાગે ત્યાર પછી થોડી વાતો વાચકને પુસ્તકમાંથી જ મળે તે માટે બાકી પણ રાખવાની હોય છે... મેં બાંઘેલી આ મર્યાદામાં રહીને પ્રતિભાવ રજૂ કરીશ.


Learning To Say No, When You Usually Say Yes

Great damage is done to you if you say Yes when actually you want to say No. During a lifetime, we come across incidences in the day to day life where a critical situation arises and we wrongly say Yes instead of No. This is about the analysis of all circumstances telling and teaching us why do we say Yes, how should we say No and most importantly, what are the benefits of telling No.

ઢળતી ઉંમરે તન-મનની માવજત

ઢળત્તી ઉમરે તન-મનના માવજત. (૨૦૧૬) લેખક: પ્રો. ગણેશભાઈ કે. પટેલ પુરત્તક પરિચય: ડૉ. ભરતચંદ્ર એમ. દેસાઈ
પુરત્તક પરિચય આપનાર પાસે વાચક પુસ્તક કેવું છે, કયા વિષયની છણાવટ કરેલી છે, લેખક કોણ છે, જેવી માહિતીની અપેક્ષા રાખે છે. ઉપરાંત પુસ્તક કાગળ, છાપકામ, જોડણી અને ચિત્રોથી સજાવેલ છે કે કેમ તે પણ જાણવા ઈચ્છે છે.

Who Is At Fault: India, Pakistan, Or Both?

India-Pakistan relation’s issue is a very complex subject and to summarise it in a 180-page book needs great skill. This interesting book ‘India Vs Pakistan: Why Can’t We Just Be Friends?’ written by Husain Haqqani caught all my attention. I also got an opportunity to present its review to my fellow members of the Senior Citizenship Club. Following their enthusiastic response to my talk, I now have this great urge to share the review with my blog readers as well.


I shall try by introducing the author, telling about different wars, what leaders of India, Pakistan and other nations tell and finally the conclusion.

The Author: Hussain Haqqani

Hussain Haqqani is a Pakistani, who is a former Pakistani Ambassador to the US. Not only that, but he was also an advisor to four Pakistani Prime Ministers including Late Benazir Bhutto. The author is currently the Director for South and Central Asia at the Hudson Institute in Washington DC. The authenticity of his writing increases because he is an…

Dawood Ibrahim - A Journey From Dongri To Karachi, Via Dubai

One of the recent off-bit topics I’ve read, this one book about ‘Mumbai Mafia’ has been the most interesting, well-researched and well-written. Here is an excerpt from Dawood Ibrahim's journey from “Dongri to Dubai”, and the six decades of Mumbai mafia.

Mind Management – A Book Review

While alive, we feel the life to be full of problems and troubles. We remain stressed around even trivial issues. We keep searching for the problem-solving methods. Here is one answer.

5 Minutes To Stress Relief

I am happy to address my readers once again  with a very important subject of day-to-day problems: Stress.
Stress is a force that strains and deforms. People, events and circumstances take over you, and create stress. It is a physical expression of emotional insult. Emotions like Fear, Guilt, Shame, Anger, Worry, Guilt and Doubt lead to stress. That practically covers every normal, routine emotion. Then, how can we deal with stress?

Become an iMature Student – A Book On Internet

Computer users having internet connection are most of the time restricted to the Social Media like "Facebook" or just reading E-mails received. Here is a book for them to teach all the details on the subject. Author Raghu Pandey (an Expert on Internet)  has spent more than 18 months in preparing this book to make us understand the subject in the most simple and easy way. This is a book for all!

Out Of The Box Thinking

Creative genius Swami Vivekananda gave guidance to the youth of the world and showed the light to all. Mr A R K Sharma, a Gold medalist in Science and Electronics and Telecom Engineering, wrote this book – Out Of The Box Thinking – telling about how to become a successful person, businessman or monk by Swami Vivekananda's way.

Out-of-Box thinking is the way of solving problems by looking at them from an unexpected perspective. It implies that we think differently, unconventionally. It involves discarding the past experience, leaving behind traditional modes of thought and discarding the preconceived notions.

OMG - Oh My God! Movie Review

Whether one should watch 'OMG - Oh My God' movie or not?

For that matter, this applies to all movies...

The like or dislike of someone may not be same as yours.Any movie may be liked/disliked according to one's mood and company while watching.If you see a movie after someone's opinion, you may find the reverse. So, if you have time enough, money enough and company of your choice, see any movie and forget the rest!


Train to Pakistan - A Book Review

Train to Pakistan - A Novel

A story of a little known frontier village Mano - Majra (Punjab) - a railway station situated near bank of river Sutlej dividing India & Pakistan. Here the author narrates history of 1947 Summer after Partition was declared and frontier elsewhere has become scene of rioting and bloodshed, but this is the village where Sikhs and Muslims have always lived peacefully and partition did not mean much. Life is regulated by the trains which rattle across the near by river bridge. One day local money lender is Kala Ramlal is murdered. Suspicion falls upon Juggut Singh - a gangster having an affair with the Muslim weaver's young daughter Nooran. A western educated communist agent Iqbal Singh comes and does his activity here and stays at gurudwara after meeting Meet Singh - a priest. And one day a train comes from Pakistan full of dead Sikhs and some days later same thing - a train full Sikhs from Pakistan is repeated. Iman Baksh, Mullah a Muslim spiritual le…

The One Minute Apology

From the recent bookreview, I presented at Lions Club’s promotional event, as a part of Vanche Gujarat campaign...

The One Minute Apology  - Ken Blanchard, Margret McBride
A powerful way to make things better.A manipulative technique for getting what you want.A power of forgiveness to improve or repair relationships, your business and even your home.

How To Develop Mindfulness

Book Review: Art of Power by Thich Nhat Hanh
Part – III How to develop mindfulness 
We think that if we can obtain a certain thing, we will be happy. But when we get them, we continue to crave and suffer.Fame, sex, power and wealth are the four kinds of bait that have a hook. If you are motivated by any of the desire, your destiny is suffering.To love each other does not mean we sit and look at each other. It means we look in the same direction.Do not try to be someone else.

Mindfulness

Book Review: Art of Power by Thich Nhat Hanh
Part – I I  Mindfulness

Mindfulness is the energy of attention and capacity to be 100% present to what is happening within and around us, right here and right now.

Whatever you do, you do with your whole being.

Invest yourself entirely in the here and now, without running away from here and now.

Art of Power by Thich Nhat Hanh

Book Review: Art of Power by Thich Nhat Hanh
Part – I

Our society is founded on a very limited definition of power, namely wealth, professional success, fame, physical strength, military might and political control. My dear Friends, I suggest that there is another kind of power, a greater power: the power to be happy right in the present moment, free from addiction, fear, despair, discrimination, anger and ignorance. This power is a birthright of every human being, celebrated or unknown, rich or poor, strong or weak.

A Vietnamese Buddhist Zen master, poet, scholar and peace activist THICH NHAT HANH wrote this book in 2007 to enlighten us on this subject of power and tell us how true power comes from WITHIN. What we seek is what we already have. He walks to talk and to tell us "LET US HAVE THE COURAGE TO BEGIN THIS WITH OURSELVES." To bring happiness to others, we must be happy.

Freedom From The Known - Quick Review

I recently re-read this book 'FREEDOM FROM THE KNOWN' by J Krishnamurti edited by MARY LUTYENS.

I have gone through the details. I cannot summarize it for you, but as I have told you his thoughts regarding LOVE, now I will tell you some other ideas he told.

1. Seeking for security is inviting insecurity.

2. We human beings are what we have been for millions of years…
Colossally greedy,
Aggressive,
Jealous,
Anxious,
and despairing
with occasional flashes of joy and affection.