Skip to main content

Posts

Showing posts with the label life

મારું વસિયતનામું

માંદગીમાં સારવાર અને મરણ વખતની ક્રિયાઓને લાગતું વસિયતનામું 
મારી સાંઠ વર્ષની ઉંમરે મે મારી આત્મકથા લખેલી તેમાં મારી માંદગીની સારવાર અને મૃત્યુ પછીની વિધિઓ મારા પત્ની અને બાળકો જેમ કરશે તે મને મંજુર રહેશે-એવું વિધાન મે કર્યું હતું. હા, તે વાત હું હજીપણ એમની એમ જ સ્વીકારું જ છું પરંતુ, હવે દસ વર્ષ પછીના મારા વિચારોનો ખ્યાલ આવે એટલા પૂરતું આ પત્ર લખું છું. 
મારી શારીરિક તકલીફોનો ઈલાજ કઈ રીતે કરાવવું તે બાબતે કમસેકમ મારા પોતાને લગતા કેટલાક ખ્યાલો મે નક્કી કર્યા છે, તેનું વિગતવાર વર્ણન હું કરીશ.


જો બેભાન ન હોઉ અથવા કહો કે માનસિક રીતે નિર્ણયશક્તિ ગુમાવી ન ચુક્યો હોઉ તો, મારી ઉંમરને લગતી કોઈપણ માંદગીની કેવી-કેટલી અને ક્યાં સારવાર કરાવવી તેનો નિર્ણય હું લઈશ. પણ હું બોલીને કે બીજીરીતે કહી ન શકું એમ બને તો માર્ગદર્શક બને એ રીતે સારવારની વાતો કહીશ.

How To Manage Your Thoughts?

Our mind is nothing but a flow of thoughts, just like a river with flowing water. One’s personality is shaped by one’s thoughts. If our thoughts are good, we feel happy and radiate confidence and charm around us. Paying attention to managing one’s thoughts is a must. But, how to do that?Life Without Money (24 Hours x 29 Days x 60 Months)

I know the title create some ambiguity around its meaning. Here’s the story: the author was a medical student studying at Surat during 1969-1974. Being an offspring of a middle-class family, all his parents could send him every month was Rs. 100 (One hundred). No doubt, this was more than 25% of his father’s salary and the rest 75% was to be spent by remaining nine members of the family. So, I used to receive Rs. 100 by MT (money transfer) at Bank of Baroda, Vanita Vishram (Surat) branch. Now this amount was exhausted in total on day one itself – so the remaining 29 days of the month had to be spent without any money – ‘zero balance’ stage, for all five years of the under graduation. This makes the story titled "Life without money - 24 hours x 29 days x 60 months"!


When A Friendship/Relationship Breaks

Present day thinking leads to breaking a relation on many occasions. It is undesirable but still natural. Don't get panicked about it; relax and think over the following:

Comparison – A Dreadful Habit

A self-destroying compulsion, what really is Comparison? We mean it as an evaluation of the similarities and differences of one or more persons/entities to some other persons/entities. So, it is an account of resemblances and contrasts as superior or inferior. We humans have an inherited habit of comparing ourselves with near ones, friends and relatives, usually after considering them to be superior in our imaginary belief.

Out Of The Box Thinking

Creative genius Swami Vivekananda gave guidance to the youth of the world and showed the light to all. Mr A R K Sharma, a Gold medalist in Science and Electronics and Telecom Engineering, wrote this book – Out Of The Box Thinking – telling about how to become a successful person, businessman or monk by Swami Vivekananda's way.

Out-of-Box thinking is the way of solving problems by looking at them from an unexpected perspective. It implies that we think differently, unconventionally. It involves discarding the past experience, leaving behind traditional modes of thought and discarding the preconceived notions.

Way Out Formula for Unsolvable Problems

In a lifetime, we often face a situation called PROBLEM. And facing this makes us tense and stressful. I am trying, in this article, to come out with a formula for this state of mind. I will try to be precise, but I shall expect you to be with me all the while – your full attention and total concentration is a must.

Happiness

One has to earn enough to realise that money cannot buy happiness. First you have to reach the stage of needful money earning - that is a must.

So, the poor cannot realise this fact!

Are You Eligible To Demand Death?

Before demanding death, have you received the "No Objection Certificate" from your children?

At a certain age, a person gets tired of one's life and starts waiting for death. During the lifetime he has passed, it is quite possible he/she had a great career, so-called success and enough earning. But a sense of frustration, unhappiness and dissatisfaction prevails leading to depression demanding the end of the life - death.

Acknowledging Those Who Matter

Thank the key people who made you what you are.

Prepare a list of first five persons who you think made you what you are, inform them and thank them. I am sure, you will not only have great pleasure and relaxation, but also a feeling you never experienced.

Now you know where to go for your problems.


Before Saying "Yes" For Marriage - II

Expectations from everything have gone high, be it any relation or life. And in that, marriage is no exception. So one has to be alert before saying "YES" for marriage or marriage may end suddenly without any chance of compromise. Though issues I am going to put forward may sound small and petty, they actually are of great importance.

Balancing Relations

Balancing two sides of relations:
A son/daughter: Parents and offspringsA married woman: Parents and parents-in-lawsA married son: Wife and parents When you are any of the above, you are an in-between person. You have to be tricky, cautious and careful person in handling either side maintaining your own views or you will be in trouble. You need not be judging any, but you have to be neutral and caring both.

Void After My Father's Departure

One year back, I was writing about myself in an article Death at 60. I wrote there I was ready to die at any time, but given a choice, I would like to wait until my father was alive. My purpose for this demand of concession was my desire to support my father morally and physically in his old age. Well, he did not agree to this and went away forever on his own. So, I can loudly pronounce now “I am ready to die!”

However, I have yet to learn how to react to someone when I disagree with and/or my ideas differ in total from the concerned person. At present, in such situations, I keep myself away and withdraw myself. It can be labelled as escapism. But coming to consensus or agreement is not always easy. Due to the generation gap or a conservative approach of parents, the difference of opinion is bound to be there. Here, both parties should take care of maintaining the dignity of the other. The ideal option is to ignore the nature of the parents and forgive them immediately.

Changing Was Never So Easy

Is change really easy? Let me start with the dictionary meanings of words ‘change’ and ‘easy’.

Change [cheynj] –verb
To alter
To modify
Pass from one form to another
To do something different

Easy [ee-zee] –adjective
Not difficult
Done or obtained without much effort
To move something gently and slowly

At The End Of The Day...

I have used the word 'day' to tell about LIFE here.
What is the balance-sheet of a life made of?Is it the sum total of years one lived, health, wealth one gathered or positions one held?Who will then certify the statement? Oneself, crowd present in the funeral or the friends at the time of condolence meeting? I am confused.

Expenditure

If spending money makes you angry, irritable, tense or unhappy, it is a sign showing your income is less than your own capacity to earn.You know your earning level, but your attempts need more sincerity and planning.

Game For Happy Life

Ask yourself. "What do I really want?"

Take a piece of paper, a pencil and an eraser. Jot down, from your mind, 10 things that you want from your life (things that will make you feel happy). For example, things like:
Happiness and peace of mindBeing loved and well-beingGood healthLots of moneyLoving spouse/children and their happinessPower and position in job/professionNice houseLovely holidaysGood educationGood workplace

Failure In Professional Life

We do not fail for the want of skill per se.

We fail because of our:
unconsciousness,permanent unease (restlessness),lack of concentration, andsometimes, lack of interest in the work we do. Then, all one needs for success in whatever one does is:

Death on Desire

Death on desire is also known as “Mercy killing” and ‘Euthanasia’.

In Greek language, Eu means good and thanatos means death… Euthanasia meaning good death.

It is ending the life when one does not want to live. It is also known as ‘death without suffering’.

Obesity

After crossing primary stage of it, one starts loving and enjoying obesity. Then things are difficult.

Only diet control and exercise is the master key to get rid of it.

No crash diet course or costly weight loss programme can do magic.

One has to decide and act... or complications like high Blood Pressure (B.P.), diabetes, joint pains and heart troubles are ready.