Skip to main content

Posts

Showing posts with the label society

દિકરીના અવિચારી લગ્ન અને મા–બાપ: અભ્યાસ લેખ

સાધારણ રીતે, દીકરીના જન્મના વધરામણા સાથે જ તેના લગ્નના મંગળમય દિવસનું આયોજન મા બાપ શરૂ કરતાં હોય છે. પૈસા બચાવતા થઈને ભાવિ જમાઈ વિષેના દીવાસ્વ્પ્નોમાં રાચવા માંડે છે. પણ આ બધાં વચ્ચે મા બાપ પોતાની મરજી, પોતાની સંમતિ અને પોતાનો નિર્ણય દિકરીના લગ્ન માટે ફરજીયાત સમજતાં હોય છે. તેથી જયારે આવું નથી થતું અને પુત્રી પોતાની મરજીથી મા બાપની પરવાનગી, ઈચ્છા વિરુદ્ધ જયારે લગ્ન કરે છે ત્યારે, મા બાપ ઉપર આભ તૂટી પડે એટલું દુ:ખ આવી પડતું હોય છે.

આવું કેમ થાય છે? તે વિષયની અહીં ચર્ચા કરીએ.

Learning To Say No, When You Usually Say Yes

Great damage is done to you if you say Yes when actually you want to say No. During a lifetime, we come across incidences in the day to day life where a critical situation arises and we wrongly say Yes instead of No. This is about the analysis of all circumstances telling and teaching us why do we say Yes, how should we say No and most importantly, what are the benefits of telling No.

Diabetes Awareness Session (Free Entry)

Did you know, diabetes is a leading cause of blindness in adults?
Inviting residents in and around Bilimora town, to an awareness session on diabetes.

Event details:
Know and understand diabetesDiet for those having diabetesExercises recommendedSpeaker: Dr. Pradeepbhai Patel & Diabetes Team (Spandan Hospital, Chikhali)

Entry fees: FREE

Problems Of Old Age

I recently conducted a social study of the status and condition of old-aged people and the old-age homes in Gujarat. This is a combination of the outcome of the study and the book review of a Gujarati book “Vrudhdhata Ni Samasya” by Dr Hiteshkumar N. Patel.Wedding Announcement

In Greece, there is a law about marriages. It forces you to give a detailed advertisement of marriage decision telling about both bride and groom.... one month in advance, in the newspaper.

I think this exercise gives you time to reconsider regarding the prudence of your decision. You may analyse your said partner and think about compatibility. Then the chances of cancelling the decision are more.

Or readers of the news may warn you about the drawbacks of the said partner, leading to no marriage at the said place.

Must You Keep Your Mouth Shut

Your mouth must actively be closed.

Or else, bacteria, insects and unwanted calories will be engulfed leading to diseases, obesity and other undesired troubles. The tongue behind will kill you if you inadvertently and imprudently overuse it.


See, the creator of human body ''God'' has kept nose and ears permanently open and eyes also open most of the time, except while sleeping. However, the mouth has to be kept closed all the time except for speaking and eating.

Balancing The Female:Male Ratio

Think this over. The ratio of the male-female population today is 1000:920, meaning 100:92, or to be simplest 10:9. Meaning thereby if every 9 women marry one man each... one out of 10 men will remain unmarried.

Now think...

What is the remedy if all the men wanted to get married? The only ethical remedy would be, that one of every nine women should marry two men.


For Women Lib Ladies

Girls do "Gauri Vrat" to get a good husband. After getting one, they do "Kadava Chouth" and "Vat Savitri Poonam Vrat". This is customary amongst all.

At the same time, boys and later the married men do not follow any such ritual, nor do they do any fasting at all.

When A Friendship/Relationship Breaks

Present day thinking leads to breaking a relation on many occasions. It is undesirable but still natural. Don't get panicked about it; relax and think over the following:

Where Do You Meet Your Friends?

We are social animals. We have friends and relatives. Being socially attached, we need and desire to meet them. So the question is: Where do you meet them nowadays?

Well, honest and multiple answers to this simple question are quite simple. Let me enumerate the list of present-day meeting places.


Habits Die Hard. Bad Habits Die Harder!

How does someone's habit bother you?
What is your concern about a person's habit?
Before discussing about the habits in general and bad habits in particular, I would like to reply these two questions.

We, the humans, are social animals. We live together a life in a society with people around us. Many a times, the dialogue with any individual with bad habits irritates us, disturbs our mood and sometimes makes us angry. Thus the awareness about good manners without bad habits is highly important. You see, habits die hard. But the bad habits die harder!


Comparison – A Dreadful Habit

A self-destroying compulsion, what really is Comparison? We mean it as an evaluation of the similarities and differences of one or more persons/entities to some other persons/entities. So, it is an account of resemblances and contrasts as superior or inferior. We humans have an inherited habit of comparing ourselves with near ones, friends and relatives, usually after considering them to be superior in our imaginary belief.

When A Daughter Gets Married... Against Parents' Will...

Generally, the wedding of a daughter is event parents plan from the day of her birth. They start saving money and dream about the son-in-law to be. But all these have one condition tagged – “Consent of Parents”. Or say a final decision has to be with and as per the will of the parents. When this does not happen and daughter decides to marry at her own will – against the consent of parents, they get shocked emotionally to its deepest level and this is the subject of my discussion.

Is Enough Money, Money Enough?

Money. How much is enough? Present time has created an impression that more the money more the happiness. Poverty makes a person inferior in this society, however clever, intelligent, honest and hardworking he or she may be. So, the young generation of the day has clear idea of being rich by earning more and earning at the earliest. So the question arises, how much money is enough money? Before giving the clear cut answer as I am certainly going to do – I would like to tell you the evolution of money.

Confession on Women's Day

Being a member of the male-dominated culture and having an Anavil inheritance of male-ego, I was wrongly considering myself superior to my wife Dr Bhavana Desai (Devyani). I want to confess, I was wrong.


Before Shirdi, Shivarimal and After Saputara, Shivarimal - Story of a School for Blind Children

We visit Saputara (the only hill station in Gujarat) round the year for pleasure trips. Similarly, the devotees of Sai Baba visit Shirdi frequently. For a change and possibly a better experience, I’d like to suggest you visit Shivarimal (a Free Residential School for Visually Impaired (Blind) and Physically Challenged Children), about 20 km from Saputara and 93 km away from Bilimora on Bilimora-Saputara road. Let me tell you my reasons for details.

My close friend Piyushbhai Dharaiya formed a charitable trust in the name of his wife Late Jyotsanaben and decided to donate the interest away, every year. I suggested him to visit Shivarimal School for Blind Children and experience the emotions of blind students. We finally visited this place on Sunday, February 16th, 2014 and the result is this introductory article.

Hatred – My Involuntary Emotion

Whatever idealistic discussions we do, there are certain emotions that come out without our will – involuntarily. Hatred is one of them. I shall introduce the subject first.

Penguin dictionary describes Hate as a deep enduring intense emotion expressing animosity, anger and hostility towards a person, group or object. So, hate is deep and emotional dislike created by ideas, individuals, entities or objects.

The Herd Mentality

Praise: We are fond of being a man in the crowd of the herd, having a herd mentality, just copying and doing what others do... be it praising Sachin Tendulkar or anybody else for that matter.

We shall never find out our own Hero around us doing great social service worth appreciating and do that.

Raise And Throw

We often get impressed by someone very easily and carried away to praise, appreciate and raise above oneself. All around us follow and a big crowd of followers is created around a wrong person. By the time we realise our mistake and decide to throw them down, great social damage has already occurred.

Family, Friends And You

Your Relations/Friends and You!

Every relation has three possible situations:
Relation with both Love and RespectRelation, but neither Love nor Respect Relation with either of the two: Love Or RespectNow whatever one of the above three you find about any given relationship/friendship, the ideal approach is to respond all with love and respect in total.

Just try...