Skip to main content

Posts

Showing posts with the label health

મગજ ન ગુમાવો, વજન ગુમાવો

મગજ ન ગુમાવો, વજન ગુમાવો (Don't Lose Your Mind, Lose Your Weight) લેખિકા: ઋજુતા દિવેકર (Rujuta Diwekar), અનુવાદ: રેખા ઉદયન  પુસ્તક પરિચય: ડો. ભરતચંદ્ર એમ. દેસાઈ વધેલા વજનથી હતાશ અને ગભરાયેલા લોકોએ સરળ રરત્તો જાણવો હોય તો આટલું જરૂર જાણો. તંદુરસ્તી માપવા માટે વજનકાંટા કે મેઝર ટેપત્તી જરૂર પડે એવું થોડું જ છે? તમારા લગ્ન પ્રત્યે તમે ખરા દિલથી કામ કરતા હો અને ભરપૂર જિંદગી જીવતા હો, તો તમે ફિટ જ છો. આપ, પૌષ્ટિક અને યોગ્ય આહાર લેવા ઉપરાંત જીવન ભરપૂર માણતા પણ શીખવું જોઈએ, ત્યારે જ તમે ફિટ કહેવાઓ. અહીં આપેલી સૂચનાઓનો કરશો તો Compensatory Diet, Herbal Diet, Crash Diet, Fat Free, Sugar Free, Baked diet, Comfort Food, South Beach Diet, Atkin Diet અને આવા અટપટા - ભૂખમરાવાળા અને થકવનારા ખોરાક (Diet Plan)થી ચોક્કસ મુક્તિ મળશે અને ભુખા રહ્યા વગર, ખાઈ-ખાઈને વજન ઉતારી શકશો.

Diabetes Awareness Session (Free Entry)

Did you know, diabetes is a leading cause of blindness in adults? Inviting residents in and around Bilimora town, to an awareness session on diabetes. Event details : Know and understand diabetes Diet for those having diabetes Exercises recommended Speaker:  Dr. Pradeepbhai Patel & Diabetes Team (Spandan Hospital, Chikhali) Entry fees : FREE

ઢળતી ઉંમરે તન-મનની માવજત

ઢળત્તી ઉમરે તન-મનના માવજત. (૨૦૧૬) લેખક: પ્રો. ગણેશભાઈ કે. પટેલ પુરત્તક પરિચય: ડૉ. ભરતચંદ્ર એમ. દેસાઈ પુરત્તક પરિચય આપનાર પાસે વાચક પુસ્તક કેવું છે, કયા વિષયની છણાવટ કરેલી છે, લેખક કોણ છે, જેવી માહિતીની અપેક્ષા રાખે છે. ઉપરાંત પુસ્તક કાગળ, છાપકામ, જોડણી અને ચિત્રોથી સજાવેલ છે કે કેમ તે પણ જાણવા ઈચ્છે છે.

Diet Consciousness

If you want to ignore strict dieting and stress of not getting to eat this and that... Be diet conscious! Let us start afresh... Avoid cakes in any celebration... be it a birthday, wedding anniversary, promotion or success in the examination. It was never used in such events in the past; it is a present-day wrong fashion! Second is ice-cream in any form... Kulfi, Cones, Milk-shakes, Cups, Falooda or even ice-cream pakoda !

Health Consciousness When You Need It The Least

When you are happy and relaxed, you feel everything is going well. This results in the negligence of four must s for health: Exercise Diet consciousness Rest  Sleep The end result is an unconsciously added obesity... a lifetime friend !

Sleeplessness – An Unattended Serious Issue of Insomnia

Air, water and food are must for a life, we know. But, many of us do not know that sleep is the fourth most essential for life giving sound body and mind. Loss of sleep, better known as insomnia, present in the third of the world's adult population leads to mental depression, a life threatening disease. An adult needs six to eight hours of uninterrupted profound sleep every day. How to ensure this? Let us understand the ways to deal with this issue point to point, and to get sound sleep.

5 Minutes To Stress Relief

I am happy to address my readers once again with a very important subject of day-to-day problems: Stress. Stress is a force that strains and deforms. People, events and circumstances take over you, and create stress. It is a physical expression of emotional insult. Emotions like Fear, Guilt, Shame, Anger, Worry, Guilt and Doubt lead to stress.  That practically covers every normal, routine emotion. Then, how can we deal with stress?

Thought For Sunday

Check whether you have any one of the following: You have stopped long walks, though you are not physically unfit. You have started eating more than you were eating for last few years. You have stopped learning new things and studying. You have started counting your assets and bank deposits. You have accepted and started liking your obesity and big abdomen. If any one of above is "YES", you are mentally an OLD-PERSON needing mental care or your end is imminent.

Before Saying "Yes" For Marriage

Typically marriages are decided by one of these two methods in our society: Arranged Marriage : Socially accepted and practised method where ‘offer’ for marriage is given by appropriate party and then, marriage is finalized on the basis of match-making. Love Marriage : Recently established way of selecting marriage partner after some contact, friendship and/or attraction because of looks. Here prospective partners for marriage decide themselves marry with or without consent from parents and families.

Stress

Stress is pressure or worry resulting from mental or physical distress or difficult circumstances. For all the intelligent, sincere and responsible individuals, stress is an outcome of one’s activity. It has to be there. All one needs is to see it as essential force for progress/development and not more than that. One has to be a distant viewer-observer or witness to the said situation and not part of it. How to get rid of it ?

Obesity

After crossing primary stage of it, one starts loving and enjoying obesity. Then things are difficult. Only diet control and exercise is the master key to get rid of it. No crash diet course or costly weight loss programme can do magic. One has to decide and act... or complications like high Blood Pressure (B.P.), diabetes, joint pains and heart troubles are ready.