Skip to main content

Posts

Showing posts with the label education

માતૃભાષા - વિશ્વ માતૃભાષા દિવસે...

માતૃભાષા એટલે બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે, ધાવણ લેતો હોય ત્યારે અને બાલ્યાવસ્થામાં હોય ત્યારે માતા દ્વારા બોલાતી ભાષા. માનવજીવનમાં માતાનું વિશેષ મહાત્મય દર્શાવાતું હોવાથી આ ભાષા – બોલવામાં, લખવામાં અને વ્યવહારમાં વપરાતી ભાષાને પિતૃભાષા ન કહેતાં – માતૃભાષા કહી છે. ડો. નલિનીબેન ગીલીટવાળાએ આચાર્યશ્રી ડો. કલ્પેશભાઈ ટંડેલ અને પ્રો. ડો. શીતલબેન વસાવાના સહયોગથી શ્રીરંગ શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, બીલીમોરા ખાતે ‘વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ’ની ઉજવણી કરવાનું આયોજન તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ શુક્રવારે કર્યું. ઉત્સાહી અને ખંતીલા ડો. શીતલબેન વસાવાએ એમનું સર્વોત્તમ પ્રદાન આપી વિદ્યાર્થીઓને ગીતો-પ્રવચનો-વિવિધ એવોર્ડ અને લોકબોલી વિષયક તૈયારી કરાવી. એમ કહું કે પ્રશંસાના શબ્દો ઓછા પડે એવું લગભગ બે કલાકનું રસપ્રદ આયોજન કર્યું. વિદ્યાર્થી ઉજમાબેન ચોરાવાળા એ “માતૃભાષા–દૂધભાષા–હ્રદયની ભાષા” વિષય ઉપર અને હર્ષ પટેલે “ભાષાનો ઉદ્દભવ અને વિકાસ” વિષય રસપ્રદ અને માહિતીપ્રદ પ્રવચન આપ્યું. “ભાષા મારી ગુજરાતી છે” અને “જય જય ગરવી ગુજરાત” ગીતો સમૂહગીત તરીકે રજૂ કર્યા. ક્વિઝ દ્વારા ગુજરાતી ભાષાને લગતી પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા જાણકારી આપી. ગુજરાતી બ

2018 - The Centenary Year of My Highschool D.C.O. Killa Pardi

To my greatest surprise, one fine morning I received a memento with my name inscribed, in the honour of outstanding academic achievements! Turned out that Pardi Education Society's trustees and event organisers (including the Vice President Hemant J. Desai) had sent this memento as part of the centenary celebrations of my high school D.C.O. (1918-2018). This award depicting the story of grand 100-year celebrations inspired me to write about my story with nostalgic emotions and the then D.C.O. High School. Killa Pardi. It gives me great pleasure to witness the 100-year celebration of my school where I was a student (1963 to 1967), 50 years ago! So, all I wish to tell you here is a story of my experiences as a student in an era of student-teacher relationship 50 years back.

Life Without Money (24 Hours x 29 Days x 60 Months)

I know the title create some ambiguity around its meaning. Here’s the story: the author was a medical student studying at Surat during 1969-1974. Being an offspring of a middle-class family, all his parents could send him every month was Rs. 100 (One hundred). No doubt, this was more than 25% of his father’s salary and the rest 75% was to be spent by remaining nine members of the family. So, I used to receive Rs. 100 by MT (money transfer) at Bank of Baroda, Vanita Vishram (Surat) branch. Now this amount was exhausted in total on day one itself – so the remaining 29 days of the month had to be spent without any money – ‘zero balance’ stage, for all five years of the under graduation. This makes the story titled "Life without money - 24 hours x 29 days x 60 months"!

Rare Story Of A Charity School For Tribal Girls

This is a rare story of how a person from Valsad (Gujarat) turned into someone serving Aadivasi (tribal) girls far away from his home in the interiors of the Dharampur forests. Naresh Ramanandi, my friend Sanjay Mahant’s brother-in-law, is a dedicated follower of Shri Rang Avadhoot Bapji of Nareshwar. Bapji once told I shall take rebirth as an Adivasi . So in search of Shri Avadhoot Bapji, Naresh ji opted to reach this area and thought of some service activity.

Before Shirdi, Shivarimal and After Saputara, Shivarimal - Story of a School for Blind Children

We visit Saputara (the only hill station in Gujarat) round the year for pleasure trips. Similarly, the devotees of Sai Baba visit Shirdi frequently. For a change and possibly a better experience, I’d like to suggest you visit Shivarimal (a Free Residential School for Visually Impaired (Blind) and Physically Challenged Children), about 20 km from Saputara and 93 km away from Bilimora on Bilimora-Saputara road. Let me tell you my reasons for details. My close friend Piyushbhai Dharaiya formed a charitable trust in the name of his wife Late Jyotsanaben and decided to donate the interest away, every year. I suggested him to visit Shivarimal School for Blind Children and experience the emotions of blind students. We finally visited this place on Sunday, February 16th, 2014 and the result is this introductory article.

Become an iMature Student – A Book On Internet

Computer users having internet connection are most of the time restricted to Social Media like "Facebook" or just reading E-mails received. Here is a book for them to teach all the details on the subject. Author Raghu Pandey (an Expert on the Internet)  has spent more than 18 months in preparing this book to make us understand the subject in the most simple and easy way. This is a book for all! Raghvendra “Raghu” Pandey I personally know Raghu - the author - for more than a decade now. His way of living life has impressed me in many ways. He is open to experimenting with life on himself and for that earning money is just a byproduct. The intense desire to teach students the subject Internet has made him spend nearly one and half a year to write this book. Let me say: it was this virtue of doing social service for self-satisfaction and desire to express knowledge in the simplest and easy to understand the way that led him to write this book.

Marriage Workshop

Workshop by parents of a son and/or daughter on marriage is a must. Parents should enlist and explain in details the Do's and Dont's for success of married life. Just having good look, good qualification and good earning does not make a marriage successful. These things can only work as a base for agreeing to marry. Inter-personnel manners, care for each-other and maintaining dignity of relations makes the most important issues. Or failure is certain!!!

Lemon Juice, Horoscope and Dates

My three true stories with explanations for poor English word power. Because of exposure to television, internet, mobile and other gadgets of telecommunication, modern day child is far more intelligent than her/his parents and grandparents. He has great vocabulary not only in English but also in Hindi and Gujarati. But what was it like in the past? To know that you have to go through this article.